Privacy Policy

Privacy Policy ผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์ ufabetting8u.xyz มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ชัดเจน ซึ่งผู้เข้าใช้บริการทุกท่านต้องศึกษารายละเอียดให้เข้าใจ และยอมรับนโยบายทุกข้อก่อนที่จะเข้าใช้บริการ โดยทางผู้ให้บริการได้มีการกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวไว้ดังนี้

Privacy Policy (นโยบายความเป็นส่วนตัว)

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์ ufabetting8u.xyz มีความมุ่งมั่นในการรักษาความเป็นส่วนตัวทั้งหมดของผู้เข้าใช้บริการ เราจึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูล การบริหารข้อมูล รวมถึงการรักษาความปลอดภัย

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัญชี ข้อมูลการเดิมพัน จะถูกส่งมารวบรวมไว้ที่ผู้ให้บริการทั้งหมด

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลทั้งหมดของผู้สมัครเข้าใช้บริการ จะถูกเก็บรวบรวมด้วยเทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน ซึ่งจะให้ความปลอดภัยสูงที่สุด

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูลที่รวบรวมมาจะถูกนำมาปรับปรุง หรือพัฒนาเว็บไซต์ในการให้บริการ การตลาด การแจ้งโปรโมชั่น และการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ

 • การแชร์ข้อมูล

ผู้ให้บริการจะไม่เผยแพร่ข้อมูลเด็ดขาด ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล

 • การจัดเก็บของข้อมูล

ข้อมูลจะถูกจัดเก็บด้วยระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ทางผู้ให้บริการ ufabetting8u.xyz ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าใช้บริการ หากได้รับข้อมูลของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะทำการลบข้อมูลทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้เข้าใช้บริการมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบข้อมูลได้ทันที โดยการติดต่อผ่านทาง contact@ufabetting8u.xyz

 • การปรับปรุงนโยบาย

ผู้ให้บริการสามารถปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้เมื่อเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบที่ ufabetting8u.xyz

 • การติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่ contact@ufabetting8u.xyz

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2018

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เขียนเป็นภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาที่บังคับใช้

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขนโยบายส่วนตัว